Bases do Premio de Tradución Plácido Castro 13ª edición

Bases do Premio de Tradución Plácido Castro 13ª edición

A Fundación Plácido Castro da que forman parte os concellos de Corcubión,Cambados e Vilagarcía de Arousa, a Asociación de Tradutores Galegos e o IGADI(Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional), convoca o Premio Plácido Castro de Tradución destinado a promover versións en lingua galega das grandes obras da literatura universal. Lémbrase, deste xeito, a figura de Plácido Castro, humanista, liberal, cosmopolita, símbolo da universalidade do nacionalismo galego que quixo estimular coas súastraducións a recuperación explícita da nosa identidade.

1. Poderán participar na convocatoria da decimoterceira edición do Premio Plácido Castro de Tradución tódalas persoas que envíen algunha obra traducida ao galego para ser incluída na biblioteca virtual http://tradutoresgalegos.com/bivir.html. As obras deberán necesariamente estar libres de dereitos e pertencer ao dominio público no momento en que sexan enviadas a Bivir.

2. Unicamente entrarán a concurso as obras traducidas e enviadas espontaneamente, quedando excluídas as encargadas expresamente pola Asociación de Tradutores Galegos (ATG).

3. As obras que concorran ao premio enviaranse á sede da secretaría da Fundación Plácido Castro: IGADI (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional) AvdaJoselín 7 P3 4B 36300 Baiona (Pontevedra) ou por correoelectrónico a info@tradutoresgalegos.com, antes do 1 de maio de 2014.

4. O xurado do Premio estará composto por seis persoas representantes de cada unha das seguintes institucións: Fundación Plácido Castro, Asociación de Tradutores Galegos (ATG), Real Academia Galega, Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo, Editorial Rinoceronte e Administración Autonómica. Actuará como secretario con voz e sen voto unha persoa en representación do IGADI.

5. O xurado terá en conta fundamentalmente os seguintes criterios: corrección lingüística e ortotipográfica, calidade da versión, criterios de lectura e interpretación do orixinal, relevancia da obra nas culturas de orixe e chegada e adaptación ao destinatario.

6. O xurado dará a coñecer de inmediato a identidade da persoa premiada e fará públicas as razóns nas que se fundou para a concesión do premio.

7. O premio está dotado con 2.000 euros en metálico e a publicación da obra por parte de Rinoceronte Editora, entidade colaboradora desta convocatoria. Ademais, contará cun diploma acreditativo e unha peza escultórica deseñada expresamente para o evento, obra de Xaquín Chaves.

8. A entrega do Premio terá lugar no lugar e data que sinale a Fundación Plácido Castro.