Acta da reunión do xurado do Premio de Tradución Plácido Castro 2005

Acta da reunión do xurado do Premio de Tradución Plácido Castro 2005

Baiona, 21 de xaneiro de 2006.

Reúnese na Casa do Concello da vila de Baiona o 21 de xaneiro de 2006 o xurado do Premio de Tradución Plácido Castro na súa quinta convocatoria, correspondente ao ano 2005.

O xurado está composto polos seguintes membros: Francisco Fernández Rei(Real Academia Galega), Xulián Maure Rivas (Fundación Plácido Castro),Carlos Arias Iglesias (Xunta de Galicia),Xosé María Gómez Clemente(Asociación de Tradutores Galegos),Aurea Fernández Rodríguez(Universidade de Vigo) e María del Mar Gómez (Igadi), que actúa en calidade de secretaria do xurado, con voz pero sen voto.

O obxectivo deste premio é destaca-la calidade das traducións das das obras que a Biblioteca Virtual BIVIR publica periodicamente na súa páxina web www.bivir.com nunha iniciativa que pretende a un tempo colaborar no proceso de normalización da lingua do país e contribuír a enriquece-lo universo literario galego mediante a versión dos autores consagrados que escribiron noutras linguas.

Sendo que as bases da convocatoria do premio indican que na resolución do xurado se terán en conta a calidade literaria da tradución galega, a relevancia para o noso sistema literario da obra traducida, as dificultades intrínsecas da lingua de partida e a súa distancia cultural e a envergadura do proxecto de tradución, o xurado, tras longas deliberacións, acorda:

Outorgarlle o premio Plácido Castro 2005 ex aequo a Fernando Pérez-Barreiro Nolla, pola tradución de Breviario do pensamento clásico chinés, e a Iolanda Galanes Santos e Marta Panero Louzán, pola tradución de A herdanza dos caracteres adquiridos, de Michel Delsol.

Igualmente declara como Finalistas, a Ramón Iglesias Míguez, pola tradución de A Casa de veraneo de Kneller, de Etgar Keret, primeira tradución do hebreo ao galego; e a Xoán Garrido Vilariño, pola tradución de Historia de Shoah, de Georges Bensoussan.

E para que así conste, asínase a presente en Baiona, a 21 de xaneiro de 2006.

Francisco Fernández Rei, Xulián Maure Rivas, Carlos Arias Iglesias, Xosé María Gómez Clemente, Aurea Fernández Rodríguez, Mª del Mar Gómez.

O xurado outorgarlle o premio Plácido Castro 2005 ex aequo a Fernando Pérez-Barreiro Nolla, pola tradución de Breviario do pensamento clásico chinés, e a Iolanda Galanes Santos, pola tradución de A herdanza dos caracteres adquiridos de Michel Delsol.
O xurado outorgarlle o premio Plácido Castro 2005 ex aequo a Fernando Pérez-Barreiro Nolla, pola tradución de Breviario do pensamento clásico chinés, e a Iolanda Galanes Santos, pola tradución de A herdanza dos caracteres adquiridos de Michel Delsol.

Arquivos anexos a descargar: