Información económica

Información económica

A Fundación Plácido Castro finánciase con fondos propios e achegas doutras entidades, públicas e privadas, que contribúen ao seu sostemento e actividades.