Acta da reunión do xurado do Premio de Tradución Plácido Castro 2013

Acta da reunión do xurado do Premio de Tradución Plácido Castro 2013

Baiona, 12 de xuño de 2014

Reúnese na sede da Secretaría da Fundación Plácido Castro en Baiona, o 12 de xuño de 2014, o xurado do Premio de Tradución Plácido Castro na súa décimoterceira convocatoria, correspondente ó ano 2014.

O xurado está composto polos seguintes membros: Sra. Dna. Camiño Noia (Asociación de Tradutores Galegos); Sr. D. Antón Santamarina (Real Academia Galega); Sr. D. Xosé María Gómez Clemente (Departamento de Tradución da Universidade de Vigo, quen compareceu por escrito); Sr. D. Moisés Barcia (Editorial Rinoceronte, quen compareceu por escrito); Sr. D. Carlos Arias Iglesias (Xunta de Galicia, quen compareceu por escrito); e Sr. D. Roberto Mansilla Blanco (en representación do IGADI), quen actúa en calidade de Secretario do xurado, con voz pero sen voto.

O obxectivo deste premio é destaca-la calidade das traducións dos clásicos da literatura universal que a Biblioteca Virtual bivir publica periodicamente na súa páxina webhttp://www.bivir.com, nunha iniciativa que pretende a un tempo colaborar no proceso de normalización da lingua do país e contribuír a enriquece-lo universo literario galego mediante a versión dos autores consagrados que escribiron noutras linguas.

Sendo que as bases da convocatoria do premio indican que no fallo do xurado se terán en conta a calidade da tradución galega, a relevancia para o noso sistema cultural da obra traducida, as dificultades intrínsecas da lingua de partida e a súa distancia cultural e a envergadura do proxecto de tradución, o xurado, tras as súas deliberacións, por maioría, acorda:

ÚNICO.- Deixar deserto o premio nesta XIIIª edición por non cumpriren as obras presentadas as bases establecidas.

Considérase igualmente a escaseza de obras presentadas, sendo sete (7) en total, incluíndo un (1) poema e un (1) texto de contos, así como a súa brevidade de contidos.

E para que así conste, asínase a presente en Baiona, a 12 de xuño de 2014.

Camiño Noia

Antón Santamarina

Moisés Barcia

Carlos Arias Iglesias

Xosé María Gómez Clemente

Roberto Mansilla Blanco